Stappenplan: Zo Voldoe Je Aan De Verpakkingswet “VerpackG” In Duitsland

Eerder schreven we al over de Duitse verpakkingswet, in Duitsland bekend als VerpackG. Het is een van de belangrijkste wetten voor e-commerce in Duitsland. Het maakt niet uit of u een start-up, MKB of grote speler bent – als u in Duitsland verkoopt, zijn de wetten van toepassing, en de prijs van niet-naleving is hoog.

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Geen paniek, hier behandelen we in detail hoe u kunt voldoen aan uw verplichtingen in slechts een paar stappen.

Stap 1: Registeren bij het Verpackungsregister LUCID

Je begint met het registeren van jouw bedrijf, of je nou een BV hebt of ZZP’er bent, op het openbare register genaamd LUCID. Deze database wordt bijgehouden door de autoriteiten bij het Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR).

Klik hier om naar het LUCID dashboard te gaan en je registratie te starten. Zorg ervoor dat je je aanmeld als “Producer”. In de vervolg stappen vul je de benodigde informatie in die gevraagd wordt.

Wanneer je registratie voltooid is ontvang je een registratienummer. Op dit moment hoef je niets meer te doen in het dashboard van LUCID. In LUCID wordt er verwacht dat je elk jaar aangeeft hoeveel verpakking je afzet, dit kun je doen door bij “Data report” je informatie te uploaden. Echter is dit iets wat je niet zelf hoeft te doen, aangezien dit wordt aangeleverd door de partij die jouw licentie uitgeeft. Een licentie aanvragen is de volgende stap die samen met de registratie van LUCID verplicht is.

Stap 2: Kosten en aanvragen van de verpakkingslicentie

Een verpakkingslicentie moet altijd worden aangevraagd indien de detailhandelaar of fabrikant als “initiële distributeur” optreedt.

Dit betekent in feite dat een fabrikant die in eerste instantie verkoopverpakkingen met goederen vult, gebruik moet maken van vooraf gelicentieerde kartonnen dozen met een duaal systeem of van andere soorten verpakkingen die eveneens gelicentieerd zijn. De duale systemen zorgen dan op hun beurt voor de professionele inzameling, sortering en recycling van de op de markt gebrachte verpakkingen.

Fabrikanten en detailhandelaren voldoen aan hun verplichtingen van de VerpackG door hun verpakkingen met een duaal systeem te licentiëren en de licentievergoeding te betalen die voor deze licentieprocedure wordt verlangd. Het bedrag dat als licentievergoeding in rekening wordt gebracht hangt in de eerste plaats af van de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen waarvan de recycling of terugwinning na verwijdering opnieuw door het duale systeem wordt afgehandeld.

Een verpakkingslicentie kun je bij meerdere partijen aanvragen. Wij raden Lizenzero aan vanwege het gebruiksgemak en omdat dit de goedkoopste partij is.

Wat de exacte kosten zijn kun je gemakkelijk uitrekenen met de online calculator van Lizenzero. 

Als je nog niet precies weet hoeveel verpakkingsmateriaal je gaat afzetten, maak dan een grove schatting. De eerste aangifte hoeft niet exact het daadwerkelijke gewicht te zijn, dit kun je immers bijna niet weten. Om uiteindelijk het juiste gewicht aan te geven, moet je elk jaar in Q4 het daadwerkelijk afgezette gewicht van de verpakkingen aangeven.

TIP: Wij raden je aan om een gemiddeld gewicht van je producten te hanteren en dit te vermenigvuldigen met het te verwachte aantal sales van het huidige kalenderjaar.

Stap 3: Rapporteren van het verpakkingsvolume

Nu je geregistreerd bent bij LUCID en een verpakkingslicentie hebt is het tijd voor het rapporteren van de verpakkingsvolumes. Begin van het jaar doe je dit voor het definitief maken van het afgelopen jaar en om een schatting aan te geven voor het aankomende jaar.

In het dashboard van Lizenzero kun je gemakkelijk de informatie downloaden en uploaden in LUCID.

Laat het rapporteren terugkeren in je agenda zodat je het niet vergeet! Het niet nakomen van rapporteren van de verpakkingsvolumes kan leiden tot hoge boetes.

Dat was het dan, als je deze stappen doorloopt voldoe je aan de Duitse verpakkingswet, beter bekend als VerpackG. Aan bedrijven die zich niet aan de registratieplicht van de verpakkingswet houden, kunnen boetes tot 200.000 euro worden opgelegd. Bovendien kunnen deze bedrijven worden aangemaand door concurrenten – via het register is namelijk inzichtelijk wie wel of niet over een licentie beschikt.

Wil je weten of jij wel aansprakelijk bent en moet voldoen aan de VerpackG? Lees hier meer over wat de Duitse verpakkingswet “VerpackG” precies is en voor wie de regelgeving geldt.

Wat Is De Duitse Verpakkingswet “VerpackG”?

Op 1 januari 2019 is in Duitsland een nieuwe wet in werking getreden die ook rechtstreeks van invloed is op detailhandelaren en fabrikanten die goederen naar Duitsland verzenden – de nieuwe Duitse verpakkingswet.

Deze wet regelt de verantwoordelijkheden met betrekking tot wie de kosten draagt voor de verwijdering en recycling van verpakkingsafval, met als doel het recyclingpercentage voor dit soort afval aanzienlijk te verhogen. De wet geldt voor iedereen die in Duitsland zogenaamde verkoopverpakkingen (productverpakkingen, verzendverpakkingen en dienstverpakkingen) op de markt brengt.

De wet schrijft voor dat iedereen die verpakkingen met goederen vult en deze binnen of naar Duitsland verzendt, deze verpakkingen via een “licentievergoeding” in een zogenaamd duaal systeem moet registreren. Niet-naleving van de voorschriften kan leiden tot boetes van maximaal 200.000 euro, een verkoopverbod en schriftelijke waarschuwingen.

Update:

Amper zes maanden na de inwerkingtreding van de wet heeft de bevoegde instantie ervoor gezorgd dat iedereen weet dat het haar menens is met de naleving: Het Centraal Agentschap Verpakkingsregister overhandigde 2.000 gevallen van niet-naleving aan de verantwoordelijke federale staten voor handhaving en stuurde een e-mail met een waarschuwing aan alle bedrijven die niet handelden volgens de instructies die hieronder in dit artikel worden gegeven. Begin oktober 2019 uitte het Centraal Agentschap opnieuw zijn ongenoegen over de lage vergunningspercentages en kondigde het verdere landelijke administratieve overtredingsprocedures aan.

Waarom u als exporteur te maken krijgt met de nieuwe Duitse Verpakkingswet

De Duitse Verpakkingswet geldt in heel Duitsland, wat betekent dat de voorschriften ervan ook van toepassing zijn op verpakkingsafval dat in het land ontstaat door de invoer van goederen die met verpakking worden verzonden. De verantwoordelijkheid voor een adequate verwijdering van de verpakking ligt in dit geval bij de persoon die verantwoordelijk is voor de goederen wanneer deze de grens passeren. Gewoonlijk is dit de importeur, maar de betrokkenen wordt aangeraden ervoor te zorgen dat dit duidelijk contractueel is vastgelegd.

De persoon/organisatie die wettelijk verplicht is een vergunning te regelen, is verantwoordelijk voor alle verpakking die het land binnenkomt – zowel voor de productverpakking als voor de verzendingsverpakking, inclusief vul- en opvulmateriaal.

Als u uw goederen zonder tussenkomst van een tussenpersoon naar eindgebruikers in Duitsland verstuurt, bent u in alle gevallen verplicht zelf een licentie te nemen voor de verpakkingen die met de goederen worden meegestuurd (product- en verzendverpakkingen).

Snelle checklist – de belangrijkste vragen over de nieuwe wet in het kort beantwoord

Op wie is de nieuwe wet van toepassing?

Iedere detailhandelaar die in Duitsland goederen invoert met verpakkingen die als afval bij de eindverbruiker terechtkomen, is verplicht de voorschriften van de Duitse Verpakkingswet in acht te nemen. Het is altijd belangrijk om duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor de goederen op het moment dat ze de grens passeren – wie dat ook is, moet vervolgens voldoen aan alle wettelijke eisen die uit de wet voortvloeien.

Voor welke soorten verpakkingen moet een vergunning worden aangevraagd?

De wet heeft betrekking op alle verpakkingen die uiteindelijk bij de Duitse eindverbruiker terechtkomen en door hem moeten worden verwijderd. De algemene term die hier wordt gebruikt is “verkoopverpakking” en dit betekent productverpakking, verzendverpakking (inclusief vul- en stootmateriaal) en serviceverpakking. Het is niet van belang van welk materiaal de verpakking is gemaakt, want alle verpakkingen moeten een vergunning hebben, of het nu gaat om karton of plastic, of zelfs glas.

Vanaf welke minimumhoeveelheid is de regelgeving van toepassing?

De voorschriften van de nieuwe Verpakkingswet gelden vanaf het allereerste stuk verpakking dat wordt gevuld en in omloop wordt gebracht – er zijn dus geen gespecificeerde minimumhoeveelheden.

Wat is de bedoeling van de Duitse wetgever met de invoering van deze nieuwe wet?

De handel over grote afstanden en de postorderhandel leiden ertoe dat wereldwijd steeds meer verpakkingsafval ontstaat. Om ervoor te zorgen dat een zo hoog mogelijk percentage van dit afval kan worden gerecycleerd, doet de wet een beroep op al degenen die verkoopverpakkingen in omloop brengen, om de verantwoordelijkheid op zich te nemen die met hun product gepaard gaat.

De door de detailhandel en de fabrikanten betaalde licentievergoeding zorgt ervoor dat de verpakkingen via het zogenaamde duale systeem op betrouwbare wijze worden teruggenomen, gesorteerd en gerecycleerd. Tegelijkertijd schrijft de wet aanzienlijk hogere recyclingpercentages voor; vanaf 2022 moet bijvoorbeeld 63 procent van de in Duitsland ontstane kunststofverpakkingen worden gerecycleerd (tot de inwerkingtreding van de verpakkingswet bedroeg dit cijfer slechts 36 procent).

Wat moet u doen?

Indien u als exporteur aan de Duitse Verpakkingswet moet voldoen en u hebt uw verplichtingen in dit verband nog niet vervuld, dan raden wij u aan dit onmiddellijk te doen – vooral met het oog op de strengere sancties voor niet-naleving en de verbeterde controlemechanismen van de wet. Speciaal met het oog op de naleving is een nieuwe controle-instantie in het leven geroepen – het Verpakkingsregister van het Centraal Agentschap.

Het gaat om drie wettelijke vereisten, op twee verschillende contactpunten – en daaraan moet worden voldaan voordat de verpakking in omloop wordt gebracht.

  1. Wettelijke vereiste: Registratie bij het Verpakkingsregister van het Centraal Agentschap via LUCID – alle relevante bedrijfsgegevens moeten worden verstrekt.
  2. Wettelijke verplichting: Licentieverlening van uw verpakkingshoeveelheden met een “licentievergoeding” via een duaal systeem zoals Interseroh, via hun onlineshop Lizenzero; hier voert u ook het registratienummer in dat u door het Centraal Agentschap is verstrekt.
   Let op: de in deze stap op te geven verpakkingshoeveelheid is slechts een schatting van de verwachte hoeveelheid voor het jaar te gebruiken verpakkingsmateriaal; aan het begin van het volgende jaar herziet u dit oorspronkelijke cijfer opnieuw en brengt u correcties aan om rekening te houden met de werkelijk in omloop gebrachte hoeveelheid verpakkingsmateriaal (u dient dit gedurende het hele jaar bij te houden).

 

 1. Wettelijke verplichting: Kennisgeving van de belangrijkste gegevens via LUCID aan het Centraal Agentschap (zie eerste wettelijke vereiste) – u moet nu de naam van uw duale systeem en de hoeveelheden verpakkingen die daarmee in licentie zijn gegeven, opgeven.

NB: Aangezien de aan het Centraal Bureau verstrekte gegevens en die in het duale systeem zullen worden vergeleken, moeten deze altijd met elkaar overeenstemmen.

Wil je precies stap voor stap weten hoe je voldoet aan de VerpackG? Lees dan ons stappenplan voor conformiteit van de verpakkingswet in Duitsland.

The Blue Guide 2016 – alle hoofdlijnen voor CE-markeringen

De ‘Blauwe Gids’ beschrijft de hoofdlijnen van de harmonisatiewetgeving binnen de EU voor industriële producten (non-food) waaronder de CE-markering. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • de regulering van het vrije verkeer van goederen;
 • de toepassing van de harmonisatiewetgeving van de EU;
 • de spelers in de toeleveringsketen en hun verplichtingen;
 • producteisen;
 • conformiteitsbeoordeling;
 • accreditatie;
 • markttoezicht;
 • het vrije verkeer van producten binnen de EU;
 • internationale aspecten van de EU-wetgeving bij het verhandelen van  producten.